สนใจเรียนIELTS-TOEFL-GMATคลิ๊กที่นี่

  City Current
  City Current
  London
  Canberra
  Los Angeles
  New York
facebook skype 
 
 

 
 
ประเทศออสเตรเลีย (Australia)
 
     
 

เอกสารเพื่อขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย

1. แบบฟอร์มการขอวีซ่า 157A ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/157a.pdf

2. รูปถ่าย  2 นิ้ว  จำนวน 3 รูป ( 2 รูปสำหรับแบบฟอร์มทางการแพทย์)

3. หนังสือเดินทาง (เล่มจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด) ต้องมีอายุครอบคลุมตลอดระยะเวลาทั้งหมดของการพำนักอยู่ในออสเตรเลีย หรืออย่างน้อยต้องมีอายุใช้การได้อีก 6เดือน (หากมีการต่ออายุให้นำเล่มเก่ามาด้วย)

4. เอกสารตอบรับจากทางสถาบัน (Confirmation of Enrolment - COE)

5. หลักฐานส่วนตัวของนักเรียน

 • ผลการเรียนหรือ Transcript (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 • ผลภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFL หรือใบรับรองจากสถาบันที่เรียนเพิ่มเติม (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 • ใบรับรองการทำงาน (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด) จากที่ทำงานทุกแห่งที่เคยทำระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเริ้มต้น และวันสิ้นสุดของการทำงาน กรณีที่ทำงานในธุรกิจของครอบครัว นำจดหมายจากผู้ปกครองซึ่งได้ระบุว่าช่วยเหลือกิจการครอบครัว พร้อมทั้งหนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชน ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
 • สำเนาสูติบัตร ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนการหย่า ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร  หรือ ใบผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

6. เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน (Bank Statement) บัญชีเงินออมทรัพย์จะดีที่สุด และใบรับรองฐานะด้านการเงินของลูกค้าจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน เป็นภาษาอังกฤษ (รับรองสำเนาจากทางธนาคาร)

7. หลักฐานของสปอนเซอร์

 • จดหมายรับรองความสัมพันธ์ (กรณีที่สปอนเซอร์ไม่ใช่บิดาหรือมารดา)
 • ใบรับรองการทำงานของสปอนเซอร์ (ตัวจริง)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาบัตรประชาชน ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและ/หรือสำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

8. ฟอร์มตรวจสุขภาพ (Form 26, 160)  ตรวจได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ(ซอยศูนย์วิจัย) โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ หรือโรงพยาบาลบีเอ็นเอช(Bangkok Nursing Home)
       * ฟิล์มX-Rayพร้อมฟอร์มตรวจสุขภาพทางโรงพยาบาลจะยื่นเข้าสถานฑูตเองโดยตรง
       * นำPassport ตัวจริงพร้อมสำเนาไปด้วย

9. ใบเสร็จรับเงินค่าตรวจสุขภาพตัวจริงจากโรงพยาบาล

10. ค่าวีซ่านักเรียน ชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค (ซื้อในเขตกรุงเทพ ,นนทบุรี และสมุทรปราการ) หรือ   แบงค์ดราฟท์ (นอกเขตปริมณฑล) สั่งจ่าย “สถานฑูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ” จำนวน 17,700 บาท และค่าธรรมเนียมของ VFS 600 บาท(เงินสด)

ที่อยู่ ของสำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย 
ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ยูนิต 2 & 3 ชั้น 34
เลขที่ 889 ถนนสาทรใต้ 
ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

เวลายื่นเอกสาร
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ - 08.30-15.00 น. 
เวลารับหนังสือเดินทาง
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ - 15.00-16.30 น. 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม :
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ++66(0) 267 23476 / 77 / 78 / 79 
ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด

หรือ
E-mail : info.diacth@vfshelpline.com

*กรณีที่เอกสารต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องแนบเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย

หมายเหตุ** สถานฑูตใช้เวลาการพิจารณาวีซ่าเป็นเวลา 5 – 10 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นวีซ่าเข้าสถานทูต กรณีที่สุขภาพของท่านมีปัญหา หรือสถาฑูตต้องการเอกสารเพิ่มเติม อาจทำให้ล่าช้ากว่า 10 วันได้

 

 
     
 
 
     
HOME   |   ABOUT GATEWAY   |   OUR SERVICES   |     EXPENCE SHARING   |   CONTACT US
Gateway Inter Study : 408/51 (12th Fl.) Phahonyothin Place Phahonyothin road, Sam-Sen-Nai, Phayathai,Bangkok 10400
Copyright 2009 @ Gateway Inter Study. All Rights Reserved