สนใจเรียนIELTS-TOEFL-GMATคลิ๊กที่นี่

  City Current
  City Current
  London
  Canberra
  Los Angeles
  New York
facebook skype 
 
 
 
 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
     
 
 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน ประเทศอเมริกา

เอกสารในการยื่นขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทางปัจจุบัน ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน รวมถึงหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่เคยมี

2. แบบฟอร์ม DS 160 ออนไลน์ ที่ https://ceac.state.gov/genniv/

3. รูปถ่ายสี 1 รูป พื้นหลังขาว ขนาด 50 X 50 มม. ( 2 X 2 นิ้ว) สัดส่วนใบหน้าต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ หน้าตรงและเห็นหูทั้งสองข้าง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

4. แบบฟอร์ม I-20 ที่ออกให้โดยสถานศึกษาในสหรัฐฯ

5. หลักฐานใบเสร็จการชำระค่า SEVIS Fee ติดต่อและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fmjfee.com

6. เอกสารที่ใช้ยื่นสมัครเรียนทั้งหมด และหนังสือตอบรับจากสถาบันที่ต้องการไปศึกษา รวมทั้งหลักฐานการชำระค่ามัดจำหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เช่น Transcript ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ผลภาษาจากการสอบ ใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษจากสถาบันต่างๆ Statement of purpose และใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

7. หลักฐานส่วนบุคคล สำเนาบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส/ใบหย่า ทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้ยื่นและผู้ปกครอง หรือผู้สนับสนุนทางการเงิน ใบผ่านการเกณฑ์ทหารหรือใบแสดงการเรียน รด. (ถ้ามี)

8. ใบนัดสัมภาษณ์ /ค่าพินจองสัมภาษณ์ 408 บาท

9. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า จำนวน US$ 140 (4,620 ) บาท (ณ มิถุนายน 2010) ต้องชำระล่วงหน้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์กว่า 260 แห่งทั่วประเทศ ไม่สามารถชำระที่สถานทูตได้

10. หลักฐานทางการเงิน ผู้สมัครวีซ่าควรยื่นหลักฐานการเงินที่สมบูรณ์ที่สามารถแสดงได้ว่าตนมีทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับค่าเล่าเรียนและที่พัก ขณะที่อยู่ในสหรัฐฯอาจเป็น แบงค์การันตีตัวจริงและสเตทเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน สมุดบัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเงินฝาก ประจำ หรือเอกสารแสดง ทรัพย์สินของผู้สนับสนุนทาง การเงินของท่านได้

ขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่า

1. ชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่เทียบเท่าเป็นเงินไทยบาท จำนวน US$140 เท่ากับ 4,620 บาท (ขึ้นกับอัตราที่สถานทูตกำหนด เดือนมิถุนายน 2010) ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ร่วมโครงการ จำนวน 260 แห่งทั่วประเทศคือ ทุกสาขาในกรุงเทพฯและที่ทำการไปรษณีย์จังหวัด  

2. ซื้อรหัสประจำตัว (PIN) ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ร่วมโครงการโดยจ่ายเป็นเงินสด (ซึ่งจะสามารถใช้ได้หลังจาก 13.00 น. ของวันทำการถัดไปเท่านั้น) หรือซื้อโดยตรงทางเว็บไซต์หรือผ่าน Call Center โดยใช้บัตรเครดิต สำหรับบริการรหัสประจำตัว (PIN) ทางเว็บไซต์  
ค่าธรรมเนียม 396 บาท ส่วนบริการรหัสประจำตัว (PIN) ทางโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียม 660 บาท

3. จองวันสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์ สำหรับสมาชิกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันไม่เกิน 5 คน (สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่หรือน้อง)

4. เตรียมเอกสารและรูปถ่ายตามที่กำหนด

5. ยื่นเรื่องที่สถานฑูต นำเอกสารที่เตรียมไว้ไป ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา หรือสถานกงสุลฯ ตามวัน - เวลาสัมภาษณ์ที่นัดหมาย และดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ในสถานฑูต

6. หนังสือเดินทางจะส่งคืนทางไปรษณีย์ภายใน 3 วันทำการ (ไม่นับวันสัมภาษณ์) และสถานที่ที่ให้จัดส่งพาสปอร์ตจะต้องเป็นที่ที่มีผู้เซ็นต์รับเอกสาร มิฉะนั้นไปรษณีย์จะตีคืน แล้วต้องนำใบรับไปติดต่อรับเองที่ไปรษณีย์เอง

7. หาข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา และสถานกงสุลฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ที่

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
http://chiangmai.usconsulate.gov/visas.html

8. สำหรับบริการข้อมูลด้านวีซ่าและจองวันสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ จะให้ข้อมูลด้านวีซ่าและจองวันสัมภาษณ์ ภายในเวลา 90 วันหลังซื้อรหัสประจำตัว (PIN) ส่วน Call Center เป็นการให้บริการข้อมูลด้านวีซ่าและจองวันสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ซึ่งจะสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ 3 ครั้ง (หมายถึงนัดหมาย 1 ครั้ง เปลี่ยนแปลงได้ 2 ครั้ง) เมื่อซื้อรหัสประจำตัว (PIN) แล้ว

 

 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดได้ทาง
http://bangkok.usembassy.gov

สถานกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา(ตรงข้ามอาคารสินธร)
เลขที่ 95 ถนนวิทยุ ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02-205-4000

โทรสาร: 02-254-1171, 02-205-4103
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
HOME   |   ABOUT GATEWAY   |   OUR SERVICES   |     EXPENCE SHARING   |   CONTACT US
Gateway Inter Study : 408/51 (12th Fl.) Phahonyothin Place Phahonyothin road, Sam-Sen-Nai, Phayathai,Bangkok 10400
Copyright 2009 @ Gateway Inter Study. All Rights Reserved